ALGEMENE ADOPTIEVOORWAARDEN

  • Het konijn blijft steeds eigendom van Konijnenopvang Bunny Tails en de vereniging heeft het recht het konijn op te volgen door huisbezoeken of telefonisch/mail-contact. 
  • De adoptant verbindt er zich toe de konijnenopvang op de hoogte te houden over het geadopteerde konijn.
  • Bij overlijden van het konijn zal de adoptant de konijnenopvang op de hoogte brengen.
  • De adoptant verbindt er zich toe om het dier te beschermen en te behandelen zoals het een goede dierenliefhebber betaamt.
  • De konijnen moeten gehuisvest worden zoals door ons goedgekeurd bij de adoptie-aanvraag, waarbij ruimte en veiligheid in acht werden genomen. De konijnen moeten voldoende beschut zijn tegen de wisselende weersomstandigheden (zon, regen, wind, sneeuw) en de juiste verzorging krijgen, zoals terug te vinden op onze website (voeding/huisvesting/dierenarts).
  • Het is uitdrukkelijk verboden om met het konijn te kweken.
  • Het konijn moet periodiek ingeënt worden tegen de heersende ziektes Myxomatose en VHS/RHD 1 en 2. Voor Filavac/Nobivac is dit jaarlijks, voor Eravac is dit om de 9 maand.
  • De adoptant laat zijn konijn behandelen bij een (konijnkundige) dierenarts i.g.v. ziekte. Konijnenopvang Bunny Tails is niet verantwoordelijk voor ziektes of letsels die optreden nadat het konijn werd geadopteerd en eventuele medische kosten na de adoptiedatum zijn voor rekening van de adoptant.
  • Als het geadopteerde konijn om één of andere reden niet meer bij de adoptant kan verblijven, moet dit terug gebracht worden naar Konijnenopvang Bunny Tails. Het adoptiebedrag wordt niet terugbetaald.
  • Als blijkt dat de adoptant één of meerdere van bovengaande voorschriften niet naleeft, heeft Konijnenopvang Bunny Tails het recht om dit konijn terug te vorderen zonder enige vorm van vergoeding. De eventuele gemaakte kosten zijn voor rekening van de adoptant.